ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

Signs of kidney stones
Signs of kidney stones

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ 11% ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 9%. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਖਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੋਪੈਥੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਇੱਕ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (ਖਣਿਜ, ਆਇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੁਪਰਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” Signs of kidney stones 

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ –

 • ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਫਰੋਲਿਥਿਆਸਿਸ
 • ਯੂਰੇਟਰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਯੂਰੇਟਰੋਲੀਥਿਆਸਿਸ
 • ਬਲੈਡਰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟੋਲਿਥਿਆਸਿਸ

ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ 80-90%। 10 ਤੋਂ 20% ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ, ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ ਪੱਥਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਿਸਟੀਨ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Signs of kidney stones 

ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ-

 • ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ।
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਮਿਰਾਬਿਲਿਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਸਟ੍ਰੁਵਾਈਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
 • ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਉੱਚ ਖਪਤ.
 • ਉੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ
  ਗਾਊਟ: ਯੂਰਿਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ।
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਾਬਸੋਰਪਸ਼ਨ ਵਿਕਾਰ।
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ pH ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Signs of kidney stones 

ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ-

 • Hyperoxaluria: ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਾਨਾਈਨ ਗਲਾਈਓਕਸਾਈਲੇਟ ਐਮੀਨੋਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਜ਼ ਨਾਮਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਸਟਿਨੂਰੀਆ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸਿਸਟੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
 • ਮੇਡੁਲਰੀ ਸਪੰਜ ਗੁਰਦਾ
 • ਐਨਾਟੋਮਿਕ ਜੈਨੀਟੋਰੀਨਰੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ:

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,

 1. ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੇਟ (ਕੱਠ) ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
 2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ / ਮਾੜੀ ਧਾਰਾ
 3. ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ
 4. ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 5. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਨ / ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.

 1. ਦਰਦ:

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਰੇਟਰ (ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕੜਵੱਲ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਬਰ ਯੂਰੇਟਰਿਕ ਕੋਲਿਕ ਜਾਂ ਰੇਨਲ ਕੋਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਦ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Signs of kidney stones 

 1. ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ:

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ, ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ, ਸਿਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ –

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਮਿਕਚਰੇਸ਼ਨ
 • ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੱਥਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੇਪਸਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 1. ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ:
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ, ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ, ਸਿਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ –
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਮਿਕਚਰੇਸ਼ਨ
 • ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੱਥਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੇਪਸਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਓ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੋਲਨ ਅਤੇ ਘੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Signs of kidney stones 

ਗਰਮ ਮੌਸਮ: ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.

ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ: ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।

ਪੂਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1) ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਕਸਲੇਟ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 2) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਪਾਲਕ, ਰੇਹੜੀ, ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਬੀਟਸ (ਜੋ ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ।

ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ: ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਲੇਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥਿਆਜ਼ਾਈਡ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕਸ, ਅਲਕਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਥਰੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲੋਪੁਰਿਨੋਲ ਅਤੇ ਫੇਬਕਸੋਸਟੈਟ ਨਾਮਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Also Read : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ

ਦਵਾਈਆਂ: ਪਾਚਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾਕੋਰਪੋਰੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਲਿਥੋਟ੍ਰੀਪਸੀ, ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਇੰਟਰਾਰੇਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਸਟੋਨ ਬਾਸਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਕੈਲਸੀਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।” Signs of kidney stones 

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']